WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Państwowe jednostki budżetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi "Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi" wnioski państwowych jednostek budżetowych Fundusz przyjmuje:

  • w terminie do dnia 28.02.2017 r. - dotyczy wniosków na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2018,

  • w terminie do dnia 30.04.2017 r. - dotyczy wniosków o przekazanie środków w roku 2017.  Nie mniej jednak zwracamy się z prośbą by wnioski te były składane możliwie jak najwcześniej, co pozwoli na szybsze ich rozpatrzenie i wypłatę środków, a co za tym idzie przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez Państwa zadań.

Do pobrania:  

Zasady udzielania dotacji, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym:

Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym mogą być przyznawane:

1)    do wysokości 99% całkowitego kosztu zadania na:

a) likwidację skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, które powodują szkody w środowisku;

b) likwidację skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań innego żywiołu na obszarze wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku  działania żywiołu, mającą na celu:

  •  usunięcie i unieszkodliwienie skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych,

  • przywrócenie stanu technicznego sprzed daty wystąpienia żywiołów, w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami,

  • przywrócenie stanu sprzed daty wystąpienia żywiołów w zakresie nasadzeń drzew i krzewów,

        przez zobowiązane do tego podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

c) edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego dotkniętych skutkami działania żywiołów;

d) zadania, realizowane w ramach konkursów ogłoszonych przez Zarząd na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszych Zasad;

e) system kontroli wnoszenia przewidzianych Ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat oraz ewidencji i egzekucji kar za przekraczanie wymagań ochrony środowiska;

z zastrzeżeniem, iż dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w lit. a - b dotyczyć będzie kosztów nie objętych odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela;

 

2)    do 90 % całkowitego kosztu zadania na:

a) edukację ekologiczną, za wyjątkiem zadań wskazanych w pkt 1 lit. c;

b) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań i nadzoru nad stanem środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz na rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu
    stanu środowiska;

c) system ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie oraz na wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

d) zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu obejmujące działania realizowane na terenach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  lub z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

e) programy ochrony środowiska, plany i ekspertyzy opracowywane przez Województwo Łódzkie;

3)    do 80% całkowitego kosztu zadania na:

a) dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest;

b) zadania z zakresu retencji, budowę, remont budowli piętrzących i zbiorników wodnych, renaturyzację cieków wodnych i odbudowę naturalnej retencji, oraz na roboty konserwacyjne i zabezpieczające na rzekach, zbiornikach wodnych, budowlach wodnych na terenie województwa łódzkiego;

c) budowę, odtwarzanie, przebudowę, rozbudowę oraz roboty konserwacyjne i zabezpieczające wałów przeciwpowodziowych;

d) badania naukowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązane z Państwowym monitoringiem środowiska oraz upowszechnianie ich wyników;

4)     do 60% całkowitego kosztu zadania na:

a) zakupy inwestycyjne dla państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego powołanych statutowo do działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z prowadzoną działalnością w tym zakresie, nie wymienione w pkt 1-3 i w pkt  5;

b) budowę lub modernizację systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub budowę wysokosprawnych układów kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej,  i w budynkach oddanych we władanie państwowym jednostkom budżetowym lub w infrastrukturze publicznej;

c) zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu realizowane na terenach dostępnych publicznie, za wyjątkiem wskazanych w w pkt 1 lit. b i w pkt 2 lit. d;

5)     do 50% całkowitego kosztu zadania na:

a) programy, plany, ekspertyzy oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej inne niż wskazane w pkt 2 lit e;

b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych lub rewaloryzacyjnych w obiektach objętych ochroną lub poddanych pod ochronę;

c) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);

6)     do 40% całkowitego kosztu zadania na:

a) działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, w tym zwiększenie potencjału technicznego jednostek, których statutowym celem jest prewencja oraz działania zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji skutków występowania żywiołów, poprzez dokonanie zakupu niezbędnego do tego celu sprzętu;

b) zakup materiałów, sprzętu i narzędzi w celu wyposażenia gminnych, powiatowych i wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;

c) działania zawiązane ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych;

d) innych zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie wymienionych w pkt 1-5 realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

 

Do pobrania: