WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Formularze wniosków


Wniosek o dofinansowanie - POŻYCZKA, DOTACJA, PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PJB, PROMESA:

1) Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie dla wyżej wymienionych form dofinansowania oraz wszystkich Wnioskodawców i dziedzin ochrony środowiska. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego do złożenia wniosku, czyli adekwatnie do rodzaju zadania i Wnioskodawcy oraz formy dofinansowania. Stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 10  formularzu podstawowego wniosku.
Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy oraz "Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy" umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.


Wniosek o dofinansowanie - pożyczki i dotacje w ramach Programów Priorytetowych dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów wraz z opisem programów znajduje się pod poniższym linkiem:


Wniosek o dofinansowanie - zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu dla osób fizycznych

1) Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu obejmujące działania realizowane na terenach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do pobrania:


Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie - częściowa spłata kapitału kredytów bankowych w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych wraz z opisem programów znajduje się pod poniższym linkiem:


Wniosek o dofinansowanie - dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki

Do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie - pożyczka pomostowa

Do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie likwidacji skutków żywiołów:

Do pobrania:


Wniosek państwowej jednostki budżetowej (pjb) na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej wraz z zasadami udzielania dofinansowania znajduje się pod poniższym linkiem:


Część wniosku - dane dotyczące pomocy publicznej

Do pobrania:


Część wniosku - dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy

Do pobrania: